English language  English
 
 
 
 
 
 

Informacije za stvaratelje


Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018) definirane su temeljne obveze, zadaće i ovlasti područnih državnih arhiva u Republici Hrvatskoj.

Evidentiranje, zaštita, obrada te davanje na korištenja arhivskoga gradiva su temeljne zadaće arhivskih ustanova. Pored tih zadaća arhivi imaju ovlasti stručnog nadzora nad gradivom u nastajanju u pismohranama. Državni arhiv u Rijeci nadležan je za područje Primorsko goranske županije, osim područja Grada Vrbovskog, ali obuhvaća područje Grada Senja.

Državni arhiv u Rijeci preuzima javno i privatno arhivsko gradivo na način utvrđen Zakonom i Pravilnikom o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/2002), što u naravi podrazumijeva da je gradivo u cijelosti sačuvano, sređeno i obrađeno, odloženo u primjerene oblike pohrane (kutije i tehničke jedinice arhivske kvalitete), da je prethodno provedeno izlučivanje.

Arhiv provodi stručni nadzor nad stvarateljima arhivskoga gradiva i skrbi o zaštiti gradiva u njihovu posjedu. Kako bi se navedene aktivnosti mogle sustavno provoditi, izrađena je Kategorizacija stvaratelja na području nadležnosti Državnog arhiva u Rijeci (NN 126/2008) te se vode evidencije stvaratelja, vlasnika ili posjednika gradiva. U okviru nadzora obavljaju se obilasci pismohrana kako bi se utvrdilo stanje gradiva, uvjeti smještaja, postojanje evidencija i sl., a prema potrebi se izriču mjere zaštite. Arhiv je ovlašten za odobravanje internih akata kojima stvaratelji uređuju pitanja zaštite gradiva, odobravanje popisa javnog dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja, kao i za provođenje postupaka izlučivanja.

Državni arhiv u Rijeci u Zakonom određenim slučajevima može poduzimati mjere zaštite nad arhivskim i dokumentranim gradivom te obavljati sve stručne arhivske poslove u slučaju da jedinice lokalne uprave i samouprave ne osnuju svoje arhive.

Kategorizirani stvaratelji i vlasnici ili posjednici gradiva dužni su Arhivu redovito dostavljati popise gradiva, javljati sve promjene i pribavljati mišljenje prije poduzimanja bilo kakvih mjera koje se odnose na gradivo.