English language  English
 
 
 
 
 
 

Korištenje arhivskog gradiva

(također vidi preporuke za rad korisnika u čitaonici DARI od 16. studenoga 2021.)

Korištenje arhivskog gradiva uređeno je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19), Pravilnikom o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19), Pravilnikom o radu čitaonice DARI i pravilima arhivističke struke.

Pravo na pristup javnom arhivskom gradivu imaju sve pravne i fizičke osobe pod jednakim uvjetima.

Pravo na pristup arhivskom gradivu koje je u DARI pohranjeno kao depozit imaju deponent i korisnici koji su za to dobili pismeno odobrenje deponenta.

Javno arhivsko gradivo je, u pravilu, dostupno za korištenje odmah po nastanku. Izuzetak je gradivo koje sadrži osobne podatke. To gradivo je dostupno nakon smrti osobe na koju se podatak odnosi odnosno 100 godina nakon njezina rođenja. Ako nije poznata godina rođenja osobe na koju se podatak odnosi ili ako nije poznato da li je osoba živa, gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je 70 godina nakon njegova nastanka. Pravila za korištenje gradiva s osobnim podatcima ne vrijede ako je korisnik sama osoba na koju se podatci odnosi, njegovi potomci u izravnoj liniji ili osoba koju je ovlastila sama osoba na koju se podatci odnose. Izuzetak je također gradivo koje sadrži projektnu i tehničku dokumentaciju štićenih i vojnih objekata, industrijskih postrojenja, infrastrukturnih objekata i sl. te podatke o prirodnim i strateškim bogatstvima od značenja za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske. To gradivo je dostupno po isteku roka od 40 godina od nastanka.

Na korištenje se u pravilu daju snimci arhivskog gradiva. Izvorno arhivsko gradivo može se dati na korištenje ako ne postoje snimci izvornika ili ako to zahtijeva znanstvena metoda rada.

Snimci arhivskog gradiva koriste se u čitaonici DARI putem intraneta ili online putem Internetskih stranica Arhiva.

Izvorno arhivsko gradivo se, u pravilu, koristi u čitaonici DARI u radno vrijeme čitaonice. Izuzetno se gradivo daje na korištenje izvan čitaonice za potrebe izlaganja i za službene potrebe državnih tijela ako su za to osigurani uvjeti. Za gradivo koje se daje na korištenje izvan čitaonice DARI izrađuju se preslike na trošak posuditelja. Korisnik je dužan s gradivom postupati tako da se ne oštećuje njegov fizički i informacijski integritet. Za korištenje gradiva se preporuča upotreba pamučnih rukavica. Ukoliko djelatnik DARI uoči da korisnik ne poštuje fizički ili informacijski integritet gradiva o tome mora obavijestiti ravnatelja DARI, koji će pokrenuti postupak oduzimanja prava korištenja gradiva osobi koja je ugrozila fizički ili informacijski integritet gradiva. Na korištenje se ne daje izvorno arhivskog gradivo koje je oštećeno.

Arhivsko gradivo se za korištenje naručuje u čitaonici DARI ili putem e-mailova: indok @ riarhiv.hr ili obrada @ riarhiv.hr na temelju obavijesnih pomagala (inventara, vodiča, baza podataka i sl.). Korisnik u svojoj narudžbi treba navesti točnu oznaku arhivskog fonda ili zbirke te oznaku arhivske i/ili fizičke jedinice koju želi koristiti. Zaduženi djelatnik DARI će usmeno ili putem e-maila korisnika obavijestiti o činjenici da je gradivo pripremljeno za korištenje. Korisnik, u pravilu, dnevno može dobiti na korištenje 5 fizičkih jedinica izvornog arhivskog gradiva (knjiga, kutija, mapa, svežnjeva i sl.).

Uvid u javno arhivsko gradivo i obavijesna pomagala u DARI ne naplaćuju se. Za izradu preslika, snimanje, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenja javnog arhivskog gradiva DARI se plaća naknada prema važećem cjeniku. Za istraživanja javnog arhivskog gradiva koje obavlja DARI na zahtjev korisnika arhivu se također plaća naknada prema važećem cjeniku. Ako su preslike arhivskog gradiva potrebne radi ostvarivanja prava u postupcima oslobođenima od plaćanja upravnih i sudskih pristojbi, za izradu preslika ne naplaćuje se naknada.

Korisnik je obvezan dostaviti DARI čijim se gradivom koristio po jedan primjerak svog stručnog ili znanstvenog rada, odnosno knjige nastale na temelju korištenog arhivskog gradiva. Priređivač izložbe obvezan je u katalogu i legendama uz izložene dokumente naznačiti da je DARI njihov vlasnik te navesti naziv fonda ili zbirke i arhivske jedinice iz koje je gradivo posuđeno te DARI besplatno predati jedan primjerak kataloga izložbe.