English language  English
 
 
 
 
 
 

Obveze stvaratelja


Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018, čl. 6) definirane su obveze stvaratelja javnoga dokumentarnog i arhivskog gradiva. Po prvi puta u arhivskom zakonodavstvu Republike Hrvatske definira se cjeloviti sustav upravljanja dokumentarnim gradivom, a to znači da gradivo koje posjeduju stvaratelji i imatelji mora biti primjereno zaštićeno, sređeno i opisano te dostupno ovlaštenim osobama u uređenom dokumentacijskom sustavu. Zaštita gradiva obuhvaća fizičku zaštitu od oštećivanja, čuvanjem u primjerenim uvjetima i prostoru, kao i intelektualnu zaštitu koja se odnosi na sređivanje i popisivanje cjelokupnog gradiva te dostavu tog popisa nadležnom arhivu. Stvaratelji javnoga dokumentarnog i arhivskog gradiva dužni su vrednovati cjelokupno gradivo koje nastaje njegovim radom i odrediti mu rokove čuvanja te takav popis gradiva s rokovima čuvanja dostaviti nadležnom državnom arhivu na odobrenje. Na temelju popisa gradiva s rokovima čuvanja redovito se provodi izlučivanje dokumentarnog gradiva odnosno predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu. Stvaratelji javnoga dokumentarnog i arhivskog gradiva dužni su utvrditi pravila i postupke nastajanja izvornog javnog dokumentarnog gradiva u digitalnom obliku i osigurati pretvorbu arhivskog gradiva koje je u fizičkom ili analognom obliku u digitalni oblik na način koji pruža jamstvo glede njegove pouzdanosti i uporabivosti.

Poslove upravljanja dokumentarnim gradivom obavljaju stručno osposobljeni djelatnici stvaratelja javnoga dokumentarnog i arhivskog gradiva. Prije poduzimanja bilo kakvih postupanja koja se odnose na gradivo, stvaratelji javnoga dokumentarnog i arhivskog gradiva dužni su pribaviti stručno mišljenje nadležnoga arhiva i omogućiti stručni nadzor nad sustavom upravljanja i zaštite gradiva.

Vlasnici ili posjednici privatnoga arhivskog gradiva obvezni su obavijestiti nadležni državni arhiv o posjedovanju gradiva, poduzimati mjere potrebne za njegovo sigurno čuvanje i zaštitu, srediti ga i popisati te dopustiti arhivu uvid i prema potrebi sigurnosno snimanje. Ako vlasnik ili posjednik nije u mogućnosti srediti gradivo i izraditi popis, dužan je dopustiti nadležnom arhivu da to učini.