English language  English
 
 
 
 
 
 

Odjel vanjske arhivske službe

Odjel djeluje na području nadležnosti Arhiva i to u Primorsko-goranskoj županiji i na području grada Senja u Ličko-senjskoj županiji. Odjel provodi stručni nadzor te daje podršku i pomoć pri zaštiti i upravljanju arhivskim i dokumentarnim gradivom koje nastaje djelatnošću tijela i organizacija državne uprave, javnih, znanstvenih, visokoškolskih i kulturnih ustanova, ali i privatnih stvaratelja i imatelja arhivskoga gradiva kao što su udruge građana, strukovne udruge i komore, vjerske zajednice, političke stranke, istaknute obitelji i pojedinci i drugi. Pod stručnim nadzorom nalazi se 432 kategorizana stvaratelja arhivskog gradiva. Kategorizacija je izvršena 2008 godine („ Narodne novine“ 126/2008), s ciljem definiranja akvizicijske politike gradiva stvaratelja I. i II. kategorije. Pored kategoriziranih stvartelja arhivskog gradiva, vodi se evidencija stvaratelja i imatelja javnog i privatnog arhivskog gradiva i vrši se stručni nadzor nad njima. Ukupni broj pismohrana u nadzoru je 580.


U svojim evidencijama koje vodii temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Odjel pohranjuje podatke o trajnom arhivskom gradivu izvan arhiva, količini cjelokupnog gradiva, provedenim postupcima odabiranja i izlučivanja, pravilnicima i posebnim popisima, te da li pismohrane imaju zadužene djelatnike za rad s arhivskim gradivom.
Odjel vodi knjigu akvizicija unutar koje evidentira sve gradivo koje je preuzeto u Arhiv ( po službenoj dužnost , poklonom ili kupoprodajom) i evidenciju depozita koja sadržava podatke o gradivu predanom na depozit u Arhiv.


Jedan od najvažnijih poslova Odjela je zaštita gradiva na terenu. Odjel sustavno, u suradnji s konzervatorskom službom Arhiva, provodi konkretne mjere zaštite u kategotiziranim pismohranama.
Odjel sustavno radi na edukaciji stručnih djelatnika zaduženih za rad u pismohranama. Od 1995. godine kroz stručne seminare, informiranje, obuke i radionice samostalno, a povremeno i u suradnji s djelatnicima državnih arhivi u Pazinu i Gospiću, različite oblike educiranja prošlo je više od 2.800 zaposlenika pismohrana.