English language  English
 
 
 
 
 
 

Knjigovežnica i restauratorska radionica

Odjel je osnovan krajem 2004. godine, kada je započela sustavna preventivna i pasivna zaštita cjelokupnog fundusa DARI, kao i sustavna konzervacija i restauracija pojedinačnih fondova, zbirki ili predmeta.


Djelatnost Odjela ogleda se u: konzervatorsko-restauratorskim radovima na arhivskom gradivu (zapisi na papiru, pergameni i koži), nadziranju fizičko-tehničkih uvjeta pohrane u spremištima i poduzimanju mjera za otklanjanje nedostataka u istima, interventnoj zaštiti neposredno ugroženog arhivskog gradiva, zaštiti audiovizualnog gradiva, analitičko-dokumentacijskim poslovima i stručnom savjetovanju regionalnih baštinskih ustanova i srodnih restauratorskih odjela u RH koji skrbe o papirnom i knjižnom gradivu, stručnom osposobljavanju, usavršavanju, objavljivanju stručnih i znanstvenih radova, predavanjima, izložbama te zaštitnom snimanju (digitalizaciji) osobito vrijednog, često traženog gradiva ili restauriranog gradiva DARI.


Restauratorska radionica Odjela opremljena je specijaliziranom restauratorskom i knjigoveškom opremom i materijalima za restauraciju papirnog i knjižnog gradiva. Uz arhivske dokumente, konzervira i restaurira se knjižno gradivo (rukopisne knjige, stare i novije tiskane knjige), iluminirani rukopisi, povelje na pergameni, voštani pečati, nacrti, zemljovidi, plakati te umjetnine na papiru.


Velika se pažnja posvećuje zaštitnoj opremi u cilju kvalitetne i dugotrajne pohrane. Za posebno vrijedno gradivo izrađuje se odgovarajuća zaštitna ambalaža po mjeri, dok se za ostatak gradiva koristi tipska ambalaža arhivske kakvoće i prikladna oblika.


Odjel prvenstveno obavlja zaštitne postupke na gradivu DARI, ali i na ugroženom gradivu regionalnih pismohrana i baštinskih ustanova koje skrbe za pisanu baštinu, budući je to jedini odjel za konzervaciju-restauraciju i digitalizaciju papirnog i knjižnog gradiva u Primorsko-goranskoj županiji.


Temelj učinkovite konzervatorske strategije jest sagledavanje problema zaštite kao cjeline. Zaštita nije isključiva odgovornost konzervatorsko-restauratorskog odjela, već je dio temeljne djelatnosti arhiva, pa se stoga nastoji što veći broj zaštitnih mjera ugraditi u svakodnevne rutinske postupke svih odjela ustanove. Kvalitetan odabir gradiva za konzervatorsko-restauratorsku obradu podrazumijeva dobru informiranost o uvjetima pohrane, mikroklimatskim uvjetima, fizičkom stanju fundusa, te jedinstvenosti i učestalosti korištenja pojedinačnih objekata, fondova i zbirki u nekom arhivu. Takav odabir prioriteta moguć je jedino kroz suradnju među svim odjelima unutar arhiva.