KLASIFIKACIJA ARHIVSKIH FONDOVA I ZBIRKA
   A >  Uprava i javne službe
   B >  Pravosuđe
   C > Vojne jedinice, 
ustanove i organizacije
   D >  Odgoj i obrazovanje
   E >  Kultura, znanost i informiranje
   F >  Zdravstvo i socijalne
ustanove
   G >  Gospodarstvo i bankarstvo
   H >  Političke stranke,
društveno političke
organizacije i sindikati
   I >  Društva, udruge,
udruženja
   J > Vjerske ustanove
   K >  Vlastelinski, obiteljski i
osobni arhivski fondovi
   L >  Zbirke izvornog 
arhivskog gradiva
   M >  Zbirke dopunskih
preslika / kopija 
arhivskog gradiva
   N >  Hrvatska kinoteka
   O >  Zvučni zapisi

Odaberite pojam    
Upišite riječi         
   
Upute za pretraživanje
Pretraživati možete po tablicama 'Klasifikacija', 'Naziv fonda' i 'Stvaratelj' ('Tvorac'). Zbog specifičnosti hrvatskog jezika upisujte samo korijen riječi a ne cijelu riječ, npr. Rije a ne RijekaOpatij a ne Opatija.
 
Osim gore dostupnog pretraživača te linkova lijevo gdje se mogu pregledavati fondovi i zbirke po klasifikaciji, postoji i mogućnost pretraživanja fondova od broja 736 na nacionalnoj arhivskoj mreži ARHiNET, odnosno pretraživanja određene količine najstarijih matičnih knjiga na stranici Family Search org.


A.3.2.3. Pokrajinska uprava Istre /PuI/
A.3.2.5. Registarski uredi u Cresu i Lošinju /RuCiL/
A.3.2.4. Izvanredni komesarijat Kastva /IkK/
A.3.2.5. Općina Matulji /OM/
A.3.2.4. Okružni pomorski ured Cres /OpuC/
A.3.2.4. Okružni pomorski ured Mali Lošinj /OpuML/
A.3.2.4. Lučka kapetanija Rijeka /LkRi/
A.3.2.5. Obalsko izaslanstvo Mošćenička Draga /OiMD/
A.3.2.2. Privremene vlade u Rijeci /PvuR/
A.3.2.4. Kotarske opskrbne službe u Voloskom i Opatiji /KosVO/
A.3.2.5. Registarski ured Opatija /RuO/
A.3.2.5. Povjerenstvo javne sigurnosti Opatija /PjsO/
A.3.2.4. Građansko povjereništvo Mali Lošinj /GpML/
A.3.2.4. Podprefektura Mali Lošinj /PML/
A.3.2.3. Školsko nadzorništvo Kvarnerske pokrajine /ŠnKp/
A.3.2.4. Kotarski odbor Narodnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba Volosko-Opatija /KoNVSHSVO/
A.3.2.5. Općina Mošćenička Draga /OMD/
A.3.2.5. Općina Brseč /Obr/
A.3.2.4. Didaktičko ravnateljstvo Opatija /DrO/
A.3.2.5. Općina Cres /Ocre/
A.3.2.5. Općina Lovran /Olo/
A.3.2.5. Općina Opatija /Oop/
A.3.2.5. Općina Osor /Oos/
A.3.2.5. Općina Veli Lošinj /OVL/
A.3.2.3. Nacionalna šumska milicija Rijeka /NšmR/
A.3.2.5. Općinske opskrbne službe u Voloskom i Opatiji /OosVO/
A.3.2.3. Riječka kvestura /Rk/
A.3.2.5. Karabinjerski vod Pazin /KvP/
A.3.2.3. Pulska kvestura /Pkv/
A.3.2.5. Općinsko redarstvo Volosko-Opatija /OrVO/
A.3.2.5. Općina Rijeka /Ori/
A.3.2.3. Pokrajinski tehnički uredi u Rijeci /PtuR/
A.3.2.5. Ured za pomoć nezaposlenima /Upn/
A.3.2.3. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva. Pokrajinski prehrambeni odjel - Rijeka /MpšPpoR/
A.3.2.3. Pokrajinska uprava Kvarnera /PuK/
A.3.2.4. Tehnički uredi grada Rijeke /TugR/
A.3.2.5. Matični ured Rijeka /MuR/
A.3.2.2. Komitet nacionalne obrane Rijeka /KnoR/
A.3.2.5. Općina Veprinac /OV/
A.3.2.5. Općinsko računovodstvo Rijeka /OrR/
A.3.2.4. Građansko povjereništvo Volosko-Opatija /GpVO/
A.3.2.4. Podprefektura Volosko /PV/
A.3.2.3. Financijska intendantura u Rijeci /FiR/
A.3.2.5. Izvanredni povjerenik za općinu Podgrad /IpoP/
A.3.2.5. Ured za prikupljanje političkih informacija. Sabirni centar Podgrad /UppiscP/
A.3.2.4. Građansko povjereništvo Postojna /GpP/
A.3.2.4. Podprefektura Postojna /PP/
A.3.2.5. Povjerenstvo javne sigurnosti Matulji /PjsM/
A.3.2.5. Karabinjerski vod Opatija /KvO/
A.3.2.4. Didaktičko ravnateljstvo Lovran /DrL/
A.3.2.2. Talijansko kraljevsko odaslanstvo u Rijeci /TkouR/
A.3.2.5. Registarski ured Rijeka /RuR/
A.3.2.3. Riječka prefektura /Rp/

 

 

početna stranica | dobrodošli | povijest, ustrojstvo, djelatnost | područna nadležnost | registar fondova i zbirka
popis gradiva na terenu | mali izbor iz fundusa DAR-a | arhiv izložba | novosti | kontakt