English language  English
 
 
 
 
 
 

Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva

Odjel skrbi za arhivska spremišta koja čuvaju više od oko 8000 dužnih metara arhivskog gradiva razvrstanog u 1319 arhivskih fondova i zbirki, nastalih od 13. do 21. stoljeća. Riječ je pretežno o gradivu konvencionalne naravi, zapisima na papiru, dok je manji dio na drugim nosačima zapisa. To su pergamene, fotografije, filmovi, audio zapisi, pečatnjaci i digitalni zapisi. Većina fondova i zbirki je u vlasništvu Arhiva, dok je desetak fondova u Arhivu pohranjeno kao depoziti. Svi fondovi i zbirke u vlasništvu Arhiva proglašeni su nacionalnim kulturnim dobrom.


Temeljna djelatnost Odjela je sređivanje, obrada i višerazinsko opisivanje arhivskog gradiva te opisivanje stvaratelja arhivskog gradiva. Tu se vodimo načelom uspostavljanje prvotnog ili najlogičnijeg reda unutar jednog fonda ili zbirke odnosno unutar njihovih serija, podserija i predmeta. Cilj sređivanja je postizanja optimalne pretraživosti i dostupnosti informacija pohranjenih u gradivu, a njegov rezultat su obavijesna pomagala za pojedini fond ili zbirku. To mogu biti sumarni inventari, s prikazom gradiva do razine fonda i serija, analitički inventari s prikazom do razine predmeta te regesta s opisom svake fizičke jedinice. Ostale vrste obavijesnih pomagala su vodiči kroz fondove, kazala, popisi i sl. Gradivo se obrađuje i opisuje sukladno međunarodnim standardima od kojih su najvažniji Međunarodna norma za opis arhivskog gradiva ISAD(G) i Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji ISAAR(CPF).


Ostali stručni poslovi Odjela su vođenje propisanih očevidnika gradiva pohranjenog u Arhivu putem Nacionalnog arhivskog informacijskog sustava, davanje gradiva na korištenje u čitaonici Arhiva, rješavanje pisanih podnesaka fizičkih i pravnih osoba, konzultacije s korisnicima, suradnja na projektima drugih ustanova i pojedinaca, priprema arhivskih izložbi, priprema i održavanje stručnih predavanja, priprema gradiva za mikrofilmiranje i digitalizaciju, vođenje postupka darovanja i otkupa gradiva i drugi poslovi za potrebe Arhiva. Odjel u svom radu usko surađuje s ostalim odjelima Arhiva kako bi se arhivsko gradivo najprimjerenije preuzelo, o njemu što bolje skrbilo, zaštitilo, obradilo i omogućilo njegovo korištenje.